รับสมัคร Programmer 1 ตำแหน่ง

วัสดุก่อสร้าง scg หาดใหญ่

Programmer 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Programmerไม่น้อยกว่า  2 ปี
  • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในส่วนของ SQL Language
  • ถ้ามีความรู้เบื้องต้นใน Oracle,Visual studio 2005 With C# จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้รวดเร็ว
  • ทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น

:: สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ :

บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด 074-338000 

บริษัทวัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 074-262431

Leave a Reply

Your email address will not be published.