ธุรกิจการผลิต

อธิบายเกี่ยวกับการผลิต

Peerawat Concrete Co., Ltd.

บริษัท พีระวัฒน์คอนกรีต

ที่ตั้ง : เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 6   ตำบลม่วงงาม  อำเภอสิงหนคร   จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 074-396115-7

โทรสาร : 074-396115

จดทะเบียน : 8 มิถุนายน 2547

การดำเนินงาน : ผลิตและจำหน่ายคอนกรีต,  ผสมเสร็จซีแพค, ผลิตและจำหน่ายรั้วสำเร็จรูป

แสดงแผนที่

Peerawat Concrete Sadao Co., Ltd.

บริษัท พีระวัฒน์คอนกรีต สะเดา จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 222 หมู่ที่ 1  ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์  : 074-301133-4

โทรสาร : 074-301132

จดทะเบียน : 16 กรกฎาคม 2553

การดำเนินงาน : ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค

แสดงแผนที่