กิจกรรม CSR

   เราชาววนาวัฒน์มุ่งมั่นดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนรวมกับชุมชน

   โครงการที่น่าสนใจ

ธารน้ำใจจากเราชาววนาวัฒน์

   เนื่องด้วยธุรกิจของเรา เป็นธุรกิจในลักษณะธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งขนาดใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนเราจึงมีกิจกรรมใน การพัฒนาและส่งเสริมช่วยเหลือสังคม โดยเริ่มต้นจากโครงการช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพิ้นที่ใกล้เคียงธุรกิจของเรา ซึ่งเราได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีมากยิ่งขึ้นและยังจะคงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดไป             

-โครงการ สานฝันปันรัก จากพี่ถึงน้อง เมื่อ 16/2/2562 “ความสุขไม่ใช่ผลจากการได้รับแต่เป็นผลจากการให้”                     

-โครงการ ช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) เมื่อ เมื่อวันที่ 22/05/2563                                         

-โครงการ “วนาวัฒน์รวมใจให้โลหิต” ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทวนาวัฒน์ ร่วมกับสภากาชาดไทย พร้อมใจกันบริจาคเลือดในโครงการ “วนาวัฒน์รวมใจให้โลหิต” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 หนึ่งคนให้ = หลายคนรับ

 

 

ดูแลใส่ใจ ดั่งคนในครอบครัว 

   เราคำนึงถึงความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ของบุคลากรทุกระดับในองค์กรรวมไปถึงครอบครัวของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา บุตร โดยมีโครงการที่ดีมอบให้กับบุคลากรที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง  -โครงการมอบทุนบุตรพนักงาน -โครงการช่วยเหลือ เป็นเจ้าภาพพิธีฌาปนกิจ -โครงการเงินเกษียณพนักงาน และโครงการอื่นๆอีกมากมาย

กิจกรรมการตลาด

  กิจกรรมการตลาดที่เราชาววนาวัฒน์ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์ ได้ฝึกฝนเรียนรู้จนเกิดเป็นความชำนาญในตัวผลิตภัณฑ์ สามารถนำองค์ความรู้ และทักษะที่ได้ นำไปให้บริการลูกค้าของเราได้อย่างเต็มที่และดีที่สุด