ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง จากวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

บริษัทวัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด(บริษัทในกลุ่มวนาวัฒน์วัสดุ จำกัด)ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ระดับปวช.1-ปวช.3 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมนำนักศึกษา ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพที่เรียน ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.