Wanawat Ways

วิถีวนาวัฒน์

 • ความซื่อสัตย์ : เรามีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน โดยมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อกันของทุกฝ่าย
  – ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง
  – ซื่อสัตย์ต่อครอบครัว
  – ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงาน
  – ซื่อสัตย์ลูกค้าและพันธมิตร
  – ซื่อสัตย์ต่อองค์กรและสังคม
 • การทำงานเป็นทีม : เรามีความเชื่อมั่นว่า องค์กรไม่สามารถเติบโตได้ หากขาด “การทำงานเป็นทีม” เราจึงสร้างทีมงานที่เข็มแข็งและมีพลัง โดยทุกคนทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิดเพื่อความสำเร็จในการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคง ซึ่งจะหมายถึงความมั่นคงของทีมงานทุกคนด้วย
  – เข้าใจ เราเข้าใจเป้าหมาย เข้าใจหน้าที่ เข้าใจบุคลิคเฉพาะตัวของทีมงาน
  – ​ใส่ใจ เราคิดว่างานทุกงานเป็นงานของเรา
  – ​ร่วมใจ เราร่วมแรง ร่วมคิด และร่วมผลักดันให้สำเร็จให้ได้
  – ให้ใจ เราทำงานด้วยใจ ไม่ปฏิบัติงานเพราะหน้าที่
  – ​จริงใจ เราทำงานความจริงใจต่อกัน
 • ความคิดเชิงบวก : เราส่งเสริมและปลูกฝังความคิดเชิงบวก อันมีความสำคัญยิ่งต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ยินดีเปิดใจ ยอมรับปรับเปลี่ยน อันจะนำมาซึ่งความ สามัคคี
 • ความมุ่งมั่น : เรามีความมุ่งมั่นเป็นตัวขับเคลื่อน เป็นแรงพลังที่จะส่งพวกเราไปยังเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน โดยการพัฒนาและขยายธุรกิจให้เติบโตร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
  มุ่งมั่นให้บริการ และมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าและพันธมิตร
  มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้สังคม เป็นสังคมที่ดี และมีความสุข
 • ด้วยเราได้หล่อหลอมให้ทุกคนในองค์กร อยู่ร่วมกันภายใต้ “วัฒนธรรมองค์กร” ทำให้องค์กรของเราได้มอบสิ่งที่ดีสู่สังคม และยังได้มีการส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย
  – ​ที่ทำงานมีสุข Happy Workplace
  – กายมีสุข Happy Body
  – หัวใจมีสุข Happy Heart
  – ครอบครัวมีสุข Happy Family
  – สังคมมีสุข Happy Community
  – ​การเงินมีสุข Happy Money