หลักการ – มุ่งมั่นพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศของพวกเราชาววนาวัฒน์

     ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี กลุ่มบริษัทวนาวัฒน์มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ทุกภาคส่วน ขององค์กรให้ เข้มแข็งและยั่งยืน สร้างองค์กรที่ทำการค้าอย่างสุจริต มีธรรมาภิบาล “เพื่อสร้างคุณค่าให้กับชุมชนที่เราอยู่” ความสำเร็จของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ได้เกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เกิดจากพลังของพวกเรา ชาววนาวัฒน์กว่า 500 ชีวิต เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ทำงานเป็นทีม อย่างมืออาชีพ เพื่อบรรลุจุดหมาย และฝ่าฟันวิกฤติต่างๆ ไปด้วยกัน

วิสัยทัศน์ ของเราคือ การมุ่งมั่นพัฒนาการบริการ
สู่ความเป็นเลิศ เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
คู่ค้า และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมั่นคงและยั่งยืน  เราจะยึดถือหลักการนี้เป็นหลักในการทำงานของพวกเราตลอดไป

 

 

ศุภวัฒน์ ไตรวนาธรรม
ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มวนาวัฒน์