โครงการ ส่งเสริมภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

📆เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัทวนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
🙇ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรโดย นางกาญจนา จันทะมณี นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 และนายวินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SMEs Happy and Productive Workpace : SHAP
🥳เพื่อแสดงว่า บริษัทวนาวัฒน์วัสดุ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ SHAP Agents ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ประจำปี 2564 และได้รับเชิญเป็นตัวแทนถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างสุขภาวะองค์กร ให้กับSHAP Agents รุ่นใหม่ ทั้ง 7 บริษัทอีกด้วย👏🥳

การโครงการ SMEs Happy and Productive Workpace : SHAP

Leave a Reply

Your email address will not be published.